Печат

 

sertifikat 17small

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от Ръководството на “РАДИКОМ” ЕООД

за политиката и целите на дружеството

“РАДИКОМ” ЕООД, с. Калековец, обл. Пловдив е специализиран производител на натурални и смесени подправки; здравословни храни - зърнени закуски /овесени ядки, корнфлейкс, мюсли/; добавки за готвене /панировки, универсани подправки и сушени зеленчуци/; сухи супи; гарнитури и пюрета; продукти за употреба в сладкарството /нишестета и кремове, кисели, пудинги, готови смеси за бухти и палачинки, набухватели, продукти за украса, сладолед и сметана на прах/; топли напитки с марките:

marki

 

Дружеството се развива успешно благодарение на постоянния стремеж за проучване и задоволяване изискванията на своите клиенти.

В съвременните пазарни условия - при засилващата се конкуренция на пазара и завишаващи се изисквания на потребителите, ръководството оценява, че успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само чрез предлагането на безопасни продукти с доказано качество, съответстващо на нуждите и очакванията на нашите потребители. Ето защо основната ни цел е:

ОРИЕНТИРАНОСТ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ПОСТОЯННО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЧАКВАНИЯ И СЛЕДЕНЕ НА ТЯХНАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

Ръководството оценява, че постигането на целта е възможно само чрез ефективна система за управление на качеството и осигуряване производство на безопасни храни, базирана на изпитаните и утвърдени принципи на FSSC 22000:2010. Това налага:

  • активно участие на целия ръководен персонал при определяне целите, насоките и задачите, и създаване на средата, в която персоналът да е в състояние активно да допринесе за постигане на целите;
  • въвличане на персонала от всички нива и използване на неговия потенциал за производство на безопасни продукти, съответстващи на изискванията на клиента, осигуряване на възможности за неговото обучение, осведоменост и компетентност;
  • прецизно определяне и овладяване на всички необходими за системата процеси, тяхната последователност и взаимовръзки, прилагане на системен подход за тяхното управление;
  • производство при стриктно спазване на определените хигиенни, технологични и нормативните изисквания;
  • прилагане на действия за набиране на обективна информация и за анализ на данните за протичането на процесите, за постигането на съответствие с изискванията на клиентите, нормативните документи, ефективността на системата, планиране и реализиране на непрекъснати подобрения;
  • поддържане на взаимноизгодни отношения с доставчиците за повишаване способността на двете страни да създават качествени и безопасни продукти.

Ръководството на “РАДИКОМ” ЕООД, гр. Пловдив е убедено, че персоналът ясно осъзнава ролята на качеството и безопасността на продуктите за нашето развитие и успех, и е уверено, че всеки, съобразно своите права, отговорности и възможности, сега и в бъдеще ще допринася за изпълнение на политиката и ефективното функциониране на системата за управление на качеството и производство на безопасен продукт.

 

Като Управител на “РАДИКОМ” ЕООД, ДЕКЛАРИРАМ личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената в настоящата Декларация политика по качеството и производство на безопасен продукт.

Дата: 09.01.2017г.                                                                             Управител:

/ Радко Стоицов /